Till innehåll på sidan

Hur arbetar vi med tillgänglighet?

Förstudie

Statens inköpscentral undersöker behov och möjlighet att ställa krav på tillgänglighet i samtliga upphandlingsprojekt. Förutsättningarna varierar mycket mellan olika ramavtalsområden och branscher. Inför varje upphandling utreds därför förutsättningarna för vilken typ av krav som kan bli tillämpliga.

I förstudien är både leverantörer och myndigheter involverade. I förstudierapporten redovisas sedan kortfattat vilka eventuella behov som kan finnas och i vilken utsträckning det är möjligt att ställa krav avseende tillgänglighet och användbarhet i den kommande upphandlingen.

Upphandling

I upphandlingen fastställs vilka krav som behöver ställas på leverantörer som ska tilldelas ramavtal. I upphandlingen tas fram de krav och villkor avseende tillgänglighet som bedöms behövas och som är lämpliga att ställa.

Förvaltning

I avtalsförvaltning ingår bland annat uppföljning av de krav som ställts i upphandlingen. Det omfattar bland annat en riskklassning och en prioritering av de krav som ingår i uppföljningsplanen.

Under förvaltningsfasen kan även avropsexempel tas fram för att belysa hur preciseringar av de allmänna krav som ställs i ramavtalsupphandlingen kan utformas.

Att ställa tillgänglighet & användbarhetskrav vid avrop

Avropsberättigade som gör avrop på ramavtal i förnyad konkurrensutsättning har många gånger möjlighet att precisera krav på tillgänglighet och användbarhet i sina avrop.

De krav som ställs i ramavtalsupphandlingen är av nödvändighet på en övergripande nivå. Detta för att de ska kunna användas under väldigt olika förutsättningar och tillämpas på anskaffningar för många olika typer av organisationer.

Vid avropen görs preciseringar där de övergripande kraven konkretiseras så de möter de aktuella behoven. I många fall kan samma preciseringar användas av många organisationer. Utformandet och återanvändandet av förvaltningsgemensamma preciseringar kan ofta underlätta avropen, spara resurser, ensa efterfrågan och därmed ge möjlighet för leverantörerna att paketera lämpliga lösningar.

Senast ändrad: 2018-06-13