Till innehåll på sidan

Hur arbetar vi med hållbarhet?

 FörstudieEn cirkel

Statens inköpscentral ställer krav på både miljö- och sociala hänsyn i samtliga upphandlingar. Förutsättningarna för hållbarhetskrav varierar dock mellan de olika ramavtalsområdena och branscherna. Inför varje upphandling utreds därför vilket behov av hänsyn till de olika hållbarhetsdimensionerna som behöver tas för att möta olika strategiska mål (i bland annat agenda 2030 och nationella upphandlingsstrategin) men även de risker som finns inom det specifika ramavtalsområdet. Utredningen görs i samband med upphandlingens förstudie där både leverantörer, avropsberättigade myndigheter och andra intressenter blir involverade.

I ramavtalsområdets förstudierapport framgår vilka hållbarhetshänsyn som rekommenderas att beakta i upphandlingens kravställning samt om det finns andra risker som kan påverka förutsättningarna för att de varor och tjänster som ska levereras genom ramavtalet är hållbara.

Upphandling

Baserat på de riskbedömningar och rekommendationer som framkommit genom förstudien ställer vi krav och villkor på olika hållbarhetsaspekter.

Hållbarhetskravställningen kommer vanligtvis från det kriteriebibliotek som Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller och som är framtagna tillsammans med branschen. Saknas rekommendationer från Upphandlingsmyndigheten eller är kriteriebibliotekets krav av annat skäl olämpliga använder vi som alternativ Kommissionens databas för hållbarhetskrav. I det fall lämpliga krav inte heller där finns att tillgå utformas egna kravställningar. Målsättningen med kraven och villkoren är att säkerställa sociala och miljöhänsyn i ramavtalsupphandlingen, givetvis i balans med de avropsberättigades behov av en viss vara eller och andra strategiskt viktiga värden. I merparten av de statliga ramavtalen kan även de hållbarhetskrav och villkor som ställts i ramavtalet kompletteras och preciseras i myndighetens avropsförfrågan.

Förvaltning

I vår process för avtalsförvaltning ingår att löpande följa upp de krav som ställts i upphandlingen. Vilka krav och villkor som ska prioriteras, hur ofta dessa ska följas upp och hur uppföljningen ska genomföras avgörs av den risk som anses föreligga för att kravet eller villkoret inte efterlevs. Uppföljningen av hållbarhetskraven har, inom de flesta ramavtalsområden, hög prioritet då det dels inte sällan föreligger risker för att hållbarhetshänsyn eftersätts, och dels att effektiva hållbarhetshänsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå de målsättningar och åtaganden Sverige har enligt den nationella upphandlingsstrategin, de nationella miljömålen och Agenda 2030.

Samverkan och utbyte med andra organisationer

Senast ändrad: 2023-09-22