Till innehåll på sidan

Vad innebär försörjningstrygghet?

Med försörjningstrygghet avses en säker försörjning av de varor och tjänster som avropsberättigade organisationer behöver för sin verksamhet.

Genom att ta hänsyn till försörjningstrygghet i upphandling främjas möjligheten att upphandla robusta avtal som tillgodoser kontinuitet, funktionalitet och leveransförmåga. En god försörjningstrygghet stärker samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Styrande och vägledande dokument

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
LOU saknar uttryckliga regler om upphandlande myndigheters möjlighet att ställa krav på försörjningstrygghet. Det innebär att möjligheten att ställa sådana krav ytterst avgörs av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
I LUFS finns särskilda bestämmelser avseende försörjningstrygghet och av dessa framgår att upphandlande myndigheter har möjlighet att ställa krav på leverans- eller försörjningstrygghet.

Nationella upphandlingsstrategin
I den nationella upphandlingsstrategin anges att en inköpsstrategi bör innehålla en försörjningsstrategi som ökar myndighetens beredskap för hur inköp ska ske vid olika krissituationer.

Upphandling till samhällsviktig verksamhet – en vägledning (MSB)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade 2018 en vägledning med syfte att utgöra ett stöd för hur krisberedskapsaspekter kan säkerställas vid upphandling till samhällsviktig verksamhet. Målet med vägledningen är att bidra till en ökad förmåga att förebygga och hantera störningar i samhällsviktig verksamhet och därmed lindra konsekvenserna av dessa.

Senast ändrad: 2023-06-14