Till innehåll på sidan

Hur arbetar vi med försörjningstrygghet?

Statens inköpscentral har inget särskilt utpekat uppdrag inom områdena krisberedskap eller totalförsvar men har som målsättning att inom ramen för verksamhetens uppdrag, offentlig sektors behov och lagstiftningens möjligheter, upphandla statliga ramavtal som främjar försörjningstryggheten för avropsberättigade organisationer.

Inom fokusområdet bedrivs omvärldsbevakning och samverkan med ett flertal myndigheter.

Förstudie

Statens inköpscentral undersöker behov och förutsättningar att ställa krav och villkor avseende försörjningstrygghet i samtliga upphandlingsprojekt. Förutsättningarna varierar mycket mellan olika ramavtalsområden och branscher. Inför varje upphandling utreds därför förutsättningarna för vilken typ av krav och villkor som kan bli tillämpliga.

I förstudien är både leverantörer och myndigheter involverade.

Upphandling

I upphandlingen fastställs vilka krav som behöver ställas på leverantörer som ska tilldelas ramavtal. I upphandlingen tas också de krav och villkor fram avseende försörjningstrygghet som bedöms behövas och som är lämpliga att ställa.

Förvaltning

I förvaltningen av ramavtalen ingår bland annat uppföljning av de krav som ställts i upphandlingen. Det omfattar bland annat en riskklassning och en prioritering av de krav som ingår i uppföljningsplanen.

Under förvaltningsfasen kan även avropsexempel tas fram för att belysa hur preciseringar av de allmänna krav gällande försörjningstrygghet som ställts i ramavtalsupphandlingen kan utformas i samband med avrop.

Senast ändrad: 2023-06-14