Rekryteringstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2018

Slutdatum: mars 2020

Diarienummer: 23.3-10944-18

Då det idag inte finns något befintligt statligt ramavtal inom området rekryteringstjänster initierade Statens inköpscentral under våren 2018 en förstudie på området. Syftet med förstudien har varit att klargöra hur de avropande myndigheternas behov ser ut gällande rekryteringstjänster och om det i övrigt finns förutsättningar för att upphandla ett ramavtal.

Extern remiss – Rekryteringstjänster

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet intressenter att inkomma med synpunkter på utkast till följande upphandlingsdokument:

  1. Bilaga kravspecifikation rekrytering av kontorspersonal
  2. Bilaga kravspecifikation rekrytering av chefer
  3. Bilaga kravspecifikation rekrytering av specialister
  4. Bilaga kravspecifikation rekrytering av IT-chefer och IT-specialister
  5. Bilaga övriga krav och frågor
  6. Bilaga pris

Syftet med den externa remissen är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett underlag som är förenligt med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer som är verksamma inom branschen och myndigheter att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Ovanstående dokument finns på upphandlingssidan (i högerkolumnen på sidan). Synpunkter lämnas direkt i bilagorna. Som leverantör behöver ni inte lämna synpunkter på alla bilagor utan endast de delar av den externa remissen som är relevanta för er. Självklart är även myndigheter välkomna att lämna synpunkter på remissen. För mer information om den externa remissen, vänligen läs bilaga ”Information om extern remiss rekryteringstjänster”.

Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter. Synpunkter skickas via e-post till: Fredrik Aglo.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-09-30.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2018 Klar
Framtagning av underlag November 2019 Pågående
Annonsering November 2019 Planerad
Utvärdering Mars 2020 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Mars 2020 Planerad