Revision- och granskningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2018

Slutdatum: mars 2020

Diarienummer: 23.3-6836-18

Ett nytt statligt ramavtal för revision- och granskningstjänster gör det möjligt att följa upp avtal samt stärka kompetensen vid internrevision för att kunna kontrollera överensstämmelse mellan angivna parametrar och faktiskt utfall.

Ramavtalet möjliggör för myndigheterna att få stöd i det viktiga arbetet med att följa upp och kontrollera tecknade avtal m.m.

Syftet med upphandlingen är att det ska vara lätt att avropa från ramavtalet men att myndigheterna själva ska kunna anpassa tjänsten utifrån sitt specifika behov. I upphandlingen lägger vi därför stort fokus på att fånga upp de spetskompetenser som kan komma att behövas. Eftersom upphandlingen inkluderar flera olika branscher avser vi att dela in upphandlingen i ett antal delområden för att på ett så bra sätt som möjligt öppna upp för en bredd av leverantörer.

Våra värdeord i upphandlingen är: uppföljning, avstämning, kontroll, inspektion, efterlevnad, överensstämmelse mellan angivna parametrar och faktiskt utfall (compliance).

Upphandlingen omfattar inte utveckling av verksamhet, ren rådgivning inför verksamhetsutveckling, implementering av processer, system eller liknande samt utbildning. Vid behov av dessa tjänster hänvisar vi till den upphandling som genomförs avseende Managementtjänster.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2019-08-20 t.o.m. 2019-09-13. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut. Vi har fått in många bra och värdefulla kommentarer på upphandlingsdokumentet. Vi vill passa på att säga stort tack till er som inkommit med kommentarer för ert bidrag och engagemang.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Augusti 2018 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2019 Klar
Annonsering Oktober 2019 Klar
Utvärdering Februari 2020 Pågående
Tilldelningsbeslut Februari 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Mars 2020 Planerad