Revision- och granskningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2018

Slutdatum: februari 2020

Diarienummer: 23.3-6836-18

Ett nytt statligt ramavtal för revision- och granskningstjänster gör det möjligt att följa upp avtal samt stärka kompetensen vid internrevision för att kunna kontrollera överensstämmelse mellan angivna parametrar och faktiskt utfall.

Ramavtalet möjliggör för myndigheterna att få stöd i det viktiga arbetet med att följa upp och kontrollera tecknade avtal m.m.

Syftet med upphandlingen är att det ska vara lätt att avropa från ramavtalet men att myndigheterna själva ska kunna anpassa tjänsten utifrån sitt specifika behov. I upphandlingen lägger vi därför stort fokus på att fånga upp de spetskompetenser som kan komma att behövas. Eftersom upphandlingen inkluderar flera olika branscher avser vi att dela in upphandlingen i ett antal delområden för att på ett så bra sätt som möjligt öppna upp för en bredd av leverantörer.

Våra värdeord i upphandlingen är: uppföljning, avstämning, kontroll, inspektion, efterlevnad, överensstämmelse mellan angivna parametrar och faktiskt utfall (compliance).

Upphandlingen omfattar inte utveckling av verksamhet, ren rådgivning inför verksamhetsutveckling, implementering av processer, system eller liknande samt utbildning. Vid behov av dessa tjänster hänvisar vi till den upphandling som genomförs avseende Managementtjänster.

Extern remiss – Revision och granskningstjänster

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Revision- och granskningstjänster inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Syftet med den externa remissen är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett underlag som är förenligt med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer verksamma inom branschen revisionstjänster och myndigheter att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande åtta (8) dokument:

  1. Information om extern remiss
  2. Bilaga Kommentarsfält – Extern remiss
  3. Bilaga Kravspecifikation Avtalsuppföljning
  4. Bilaga Kravspecifikation IT-revision
  5. Bilaga Kravspecifikation Miljö och hållbarhet
  6. Bilaga Kravspecifikation Forensic
  7. Bilaga Kravspecifikation Internrevision
  8. Bilaga Kravspecifikation Finansiell revision

Ovanstående dokument finns i högerkolumnen. Synpunkter lämnas i bilaga Kommentarsfält – Extern remiss. Som leverantörer behöver ni inte lämna synpunkter på alla bilagor utan endast de delar av den externa remissen som är relevanta för respektive leverantör. Självklart är även myndigheter välkomna att lämna synpunkter och kommentarer på remissen. För mer information om den externa remissen, vänligen läs bilaga ”Information om extern remiss”.

Synpunkter bifogas via e-post till: Matilda Sjögren. Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter och/eller kommentarer. 

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-09-06.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Augusti 2018 Klar
Framtagning av underlag September 2019 Pågående
Annonsering Oktober 2019 Planerad
Utvärdering December 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Januari 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Februari 2020 Planerad