Säkerhetsteknik

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2018

Slutdatum: juni 2019

Diarienummer: 23.3-10052-18

Nuvarande ramavtal avseende säkerhetsteknik löper till och med den 31 maj 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Säkerhetsteknik för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Ramavtalsområdet omfattar delområdena Brandskydd, Säkerhetssystem och Konsulter för Säkerhetssystem.

Extern remiss

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Säkerhetssystem inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Upphandlingen omfattar endast Säkerhetssystem. Kammarkollegiet upphandlar Brandskydd samt Konsulter för säkerhetssystem som två separata områden.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för oss att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet. 

Den externa remissen består av följande tre (3) dokument:

1. Information om extern remiss
2. Bilaga Extern remiss Säkerhetssystem
3. Bilaga Svar på extern remiss

Ovanstående dokument finns till höger på sidan.

Den externa remissen består av Allmänna villkor för Säkerhetssystem.

Synpunkter bifogas via e-post till: Niklas Björns. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-02-04.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2018 Klar
Framtagning av underlag Februari 2019 Pågående
Annonsering Februari 2019 Planerad
Utvärdering April 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut April 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Juni 2019 Planerad