Tryckeritjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2019

Slutdatum: maj 2020

Diarienummer: 23.3-6834-19

Nuvarande ramavtal avseende tryckeritjänster löper till och med den 8 maj 2020.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Tryckeritjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Annonsering är planerad till november 2019 och beräknas vara klar i januari 2020.

Ramavtalen för delområdet rangordning kontorstryck och delområdet förnyad konkurrensutsättning har olika löptider. Delområdet rangordning kontorstryck, som utgör en mycket liten del av ramavtalsområdet, kommer från och med 2020-02-23 att bli avtalslöst fram till att nya ramavtal är på plats.

Extern remiss – Tryckeritjänster

Nu finns en extern remiss ute för tryckeritjänster. Kammarkollegiet bjuder in leverantörer och övriga intressenter att inkomma med synpunkter och upplysningar för att kunna utforma ett så bra upphandlingsdokument som möjligt.

Dokument tillhörande den externa remissen finns tillgängliga för nedladdning i kolumnen till höger.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-11-01.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag November 2019 Pågående
Annonsering Januari 2020 Planerad
Utvärdering Februari 2020 Planerad
Tilldelningsbeslut Februari 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Maj 2020 Planerad