Taxitjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2017

Slutdatum: oktober 2018

Diarienummer: 23.3.10394-17

Nuvarande ramavtal avseende taxitjänster för Övriga Sverige är avslutat och ramavtalet för taxitjänster avseende Storstockholm löper till och med den 30 september 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga förutsättningar inför en kommande upphandling inom det aktuella området (se Förstudierapport inom Taxitjänster).

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Extern remiss

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för taxitjänster inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för oss att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande 5 dokument:

  1. Information om extern remiss Taxitjänster
  2. Bilaga Priser extern remiss
  3. Bilaga Prövning och utvärdering av anbud extern remiss
  4. Bilaga Tekniska krav – Kravspecifikation extern remiss
  5. Bilaga Svar på extern remiss

Ovanstående dokument finns till höger på sidan.

Synpunkter bifogas via e-post till: Fredrik Björnström. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2018-07-27.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2017 Klar
Framtagning av underlag September 2018 Pågående
Annonsering September 2018 Planerad
Utvärdering November 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut November 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal Januari 2019 Planerad