Taxitjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2017

Slutdatum: oktober 2018

Diarienummer: 23.3.10394-17

Nuvarande ramavtal avseende taxitjänster för Övriga Sverige är avslutat och ramavtalet för taxitjänster avseende Storstockholm löper till och med den 30 september 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga förutsättningar inför en kommande upphandling inom det aktuella området (se Förstudierapport inom Taxitjänster).

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2018-06-11 t.o.m. 2018-07-27. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2017 Klar
Framtagning av underlag September 2018 Pågående
Annonsering September 2018 Planerad
Utvärdering November 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut November 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal Januari 2019 Planerad