Till innehåll på sidan

Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2016-06-28 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2020-06-30

Ramavtalsområdet Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning avser stöd för förbättrad styrning i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvalitén i verksamheten. Vid avrop används förnyad konkurrensutsättning.

 • Tjänsterna omfattar kvalificerade utredningar, analyser, granskningar eller utvärderingar som underlag för beslut. Vidare ingår strategisk rådgivning till ledningsgrupper i olika styrningsfrågor.
 • Området avser stöd för ledning och styrning av verksamheten i syfte att utveckla och effektivisera denna.
 • Behoven kan gälla både stöd- och kärnverksamhet. Granskning kan avse kundens egna underlag eller underlag framtaget av annan (second opinion).
 • Tjänsterna kan utföras som uppdrag där anbudssökande tar huvudansvar, uppdrag i vilka avropsberättigade deltar och uppdrag som avser olika former av stöd och rådgivning.
 • Tjänsterna kan avse hela verksamheten, delar av den eller enstaka behov hos myndigheten. Uppdragen kan även gälla verksamheter i flera myndigheter eller andra organisationer.

 

Nedan ges på en övergripande nivå exempel på stöd som avropsberättigade kan komma att avropa.

 • Behovet av stöd kan innefatta kvalificerad oberoende utredningskompetens, kunskaper om ekonomistyrning, särskilt vad gäller staten, erfarenheter och kunskap om statlig förvaltning inklusive förvaltningsrätt, verksamhets- och organisationsutveckling.
 • Behov kan finnas av snabba insatser t.ex. utifrån politiska beslut eller annan påverkan från omvärlden. Behov kan gälla en eller flera myndigheter eller intressenter.

Exempel på behov av:

 • Utredningar och analyser inom stöd- och kärnverksamhet
 • Utvärderingar och granskningar vad gäller måluppfyllelse och effekter
 • Översyn av verksamhetens styrning och organisation för att kunna hantera förändringar internt eller i omvärlden
 • Att möta krav från externa intressenter och behov av att kunna samverka externt
 • Att hantera förändringar avseende myndighetens uppdrag
 • Utvärderingar av genomförda insatser och uppföljningar av verksamhetsförändringar.

Exempel på specifika områden:

 • Effektivisering av styrning i befintlig verksamhet
 • Verksamhetens kvalité och ekonomi
 • Hållbarhetsfrågor
 • Informationssäkerhet
 • Sourcing
 • Styrning av IT-området utifrån ett verksamhetsperspektiv och IT-revision
 • Säkerhetsfrågor, riskhantering.

Förfrågningsunderlaget omfattar en katalog med krav som avropsberättigade kan använda för att precisera krav vid avrop.

Bemanningstjänster till linjeverksamhet ingår inte i upphandlingen.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.