Till innehåll på sidan

För dig som vill avropa

Organisationer som kan använda ramavtalen

Statliga myndigheter under regeringen

Myndigheter under regeringen ska avropa från Kammarkollegiets ramavtal enligt bestämmelserna i förordning 1998:796 om statlig inköpssamordning. 

De statliga myndigheterna under regeringen finns listade i SCB:s myndighetsregister.

Myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ

Myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ kan avropa från de kommande statliga ramavtalen genom att ansöka och lämna bekräftelse till Kammarkollegiet.

Kommuner, regioner och kommunala bolag

Kommuner och regioner kan endast avropa från de kommande statliga IT- och telekomramavtalen genom att lämna bekräftelse till Kammarkollegiet. Även kommunala bolag kan bli avropsberättigade på de kommande statliga IT-och telekomramavtalen genom att ansöka och lämna bekräftelse. 

Vad gäller för andra upphandlande organisationer?

För att andra upphandlande organisationer, till exempel kommunala bolag, ska kunna bli avropsberättigade krävs det att organisationen är en juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse som inte är av industriell eller kommersiell karaktär
står under kontroll av staten, kommun, region eller annan upphandlande myndighet genom finansiering, kontroll eller en majoritet av de utsedda ledamöterna i styrelsen. 
Läs mer om vad som styr användningen av de statliga ramavtalen under avsnittet Lagar och förordningar.

Senast ändrad: 2024-02-15