Till innehåll på sidan

Ansök om att få avropa från ramavtalen

För att få möjlighet att använda de kommande statliga ramavtalen kan en organisation med anknytning till staten, kommun eller region ansöka om att bli avropsberättigad.

Fyll i ansökan nedan om er organisation vill ha möjlighet att använda de kommande ramavtalen. 

Kammarkollegiet gör sedan en bedömning om ni kan ingå i kretsen avropsberättigade. 

Bekräfta att ni vill avropa från specifika ramavtal

För att kunna avropa på ett specifikt ramavtal måste ni bekräfta att er organisation avser använda ramavtalet. 

Inför varje kommande ramavtal skickar Kammarkollegiet ut en inbjudan att lämna bekräftelse via ett webbformulär. Webbformuläret når ni via en länk som skickas ut med e-post till er registratur eller motsvarande e-postadress som ni uppgett i ansökan.

Avropa på kommande ramavtal

Statens inköpscentral måste av transparensskäl i förväg fastställa kretsen av avropsberättigade i varje enskild upphandling. Av det skälet går det inte att i efterhand ansluta sig till redan annonserade upphandlingar eller gällande ramavtal. 

Vid frågor om formuläret mejla till ramavtal@kammarkollegiet.se.

För att ansöka om att bli avropsberättigad, svara på nedan frågor och fyll i uppgifterna.

Är ni en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)?
Tillämpar ni lagen om offentlig upphandling (LOU) i samband med anskaffning av varor och tjänster?
Är ni en juridisk person?
Tillgodoser organisationen behov i det allmännas intresse?
Är behovet av industriell eller kommersiell karaktär?
Har ni en nära anknytning till staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet som kan baseras på finansiering, kontroll eller en majoritet av de utsedda ledamöterna i styrelsen?

Fyll i nedan uppgifter:

Behörig beslutsfattare för ansökan:

Ansökan är inskickad av:

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas i detta formulär. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om det här.

Senast ändrad: 2023-09-22