Till innehåll på sidan

Utländsk litteratur exkl juridisk litteratur

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-03-01 - 2021-02-28 Förlängningsoption max t.o.m. 2021-02-28

Detta ramavtalsområde omfattar litteratur utgiven utomlands och tillhörande tjänster. Avtalet kan användas för köp av litteratur utgiven utomlands. För detta ramavtalsområde gäller fastställd rangordning. En fast rangordning innebär att avropsförfrågan ska ställas till den först rankade leveranören inom detta område. Kan inte den först rankade leverantören åta sig uppdraget, alternativt inte svarar inom utsatt tid, ska förfrågan gå vidare till den leverantör som är rankad tvåa enligt rangordning nedan.

Ramavtalet Litteratur, som går ut 2021-02-28, kommer att bli avtalslöst under en period. En ny upphandling av Litteratur är nu på gång och nya ramavtal väntas på plats under kvartal 2, 2021. Bra att se över sina behov av inköp av litteratur med anledning av detta.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Chalmers tekniska högskola, stiftelse
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen Tekniska museet
Senast ändrad: 2021-01-19