Till innehåll på sidan

Rekrytering av IT-chefer och IT-specialister (förnyad konkurrensutsättning) - Över Norrland

Avtalsperiod: 2020-11-23 - 2024-11-22 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-11-22

Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan.

Med IT-specialist avses en person som besitter en särskild spetskompetens inom IT. För att det ska anses vara en IT-specialist ska det endast finnas ett fåtal personer med denna spetskompetens på marknaden. Exempel på IT-specialister kan vara programmerare och IT-arkitekter.
IT-chef definieras på samma sätt som övriga chefer.

Läs mer

Här väljer du geografiskt område. Ska väljas utifrån placeringsort för den rekryterade

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
SMA Maintenance
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Senast ändrad: 2023-08-09