Till innehåll på sidan

Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Avtalsperiod: 2024-07-01 - 2028-06-30

Ramavtalsområdet Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning avser stöd för förbättrad styrning i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvalitén i verksamheten. Vid avrop används förnyad konkurrensutsättning.

Tjänsterna omfattar kvalificerade utredningar, analyser, granskningar och utvärderingar som underlag för beslut. Vidare ingår strategisk rådgivning till ledningsgrupper i olika styrningsfrågor och strategisk kompetensförsörjning.

Tjänster kan utföras av resurskonsult eller uppdragskonsult. Det finns tre konsultkategorier (junior, mellan och senior) som är definierade i ramavtalet. För dessa konsultkategorier gäller takpriser på ramavtalsnivå som inte får överstigas i enskilda avrop.
 

Ramavtalet omfattar exempelvis behov av:

 • Analyser
 • Granskningar
 • Framtagande av beslutsunderlag
 • Författande av rapporter
 • Strategisk rådgivning i styrningsfrågor
 • Stöd till ledningsgrupper
 • Uppföljningar
 • Utredningar
 • Utvärderingar

Uppdragen kan exempelvis gälla följande områden:

 • Förändringsledning
 • Verksamhetsstyrning
 • Civil beredskap
 • Ekonomistyrning
 • Hållbarhet
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Benchmarking
 • Digitalisering
 • Försörjningstrygghet
 • Förvaltningsgemensamma initiativ
 • Informationssäkerhet och säkerhetsfrågor

Det finns en katalog med krav som avropsberättigade kan använda för att precisera krav vid avrop.

Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under myndighetens kontroll och ledning under en period längre än 24 månader. Mer information om innehållet i de nya bestämmelserna finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-07-02