Till innehåll på sidan

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra 2018 - 5. Test & Testledning

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2018-10-15 - 2022-10-14 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-10-14

När detta avtal upphört att gälla efter 2022-10-14 kommer det inte att förlängas eller upphandlas på nytt. Avropsberättigade hänvisas istället till ramavtal IT-konsulttjänster.

Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, som levereras till Region Södra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

Ramavtalen är indelade i sju (7) kompetensområden, alla inom området IT eller med en tydlig anknytning till IT-området.

Södra regionen omfattar leveranser till avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland.

OBS! Läs nedan för ny rutin för hantering av underleverantörer

Rutinen för ramavtalsleverantörernas hantering av underleverantörer har förändrats jämfört med tidigare. Underleverantörer kommer inte längre att löpande godkännas och publiceras på avropa.se. Underleverantörer som ramavtalsleverantörerna använt eller använder i avropade kontrakt kommer Kammarkollegiet istället att kontrollera stickprovsvis i samband med uppföljning och revisioner.

Här väljer du kompetensområde

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2022-10-15