Till innehåll på sidan

Rekrytering av kontorspersonal (rangordning) - Värmlands län

Avtalsperiod: 2020-11-23 - 2024-11-22 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-11-22

Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan.

Med kontorspersonal avses sådan personal som inte är chefer, som inte har spetskompetens och som inte är en IT-specialist.

Den stora merparten av en avropsberättigads anställda ryms inom denna kategori. Det är personal som avropsberättigade i allmänhet behöver för att kunna uppfylla sina ålagda uppgifter såsom personal inom olika delar av verksamhetsstödet.

Det kan handla om anställda som arbetar inom juridik, ekonomi, IT, administration, kommunikation, internservice, HR, lantmätare, geologer och drifttekniker.

Trots benämningen på delområdet inkluderar det även personal som mestadels inte arbetar på kontor.
Rangordnat avrop gäller för rekrytering av 1-4 personer.

Läs mer

Här väljer du län. Ska väljas utifrån placeringsort för den rekryterade

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
SMA Maintenance
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Senast ändrad: 2023-08-09