Till innehåll på sidan

Bevakningstjänster och larmcentraltjänster - Region Blekinge län - Bevakningstjänster

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-03-31

Ramavtalsområdet består av två delområden; Bevakningstjänster och Larmcentraltjänster. Bevakningstjänster omfattar stationär och ronderande bevakning, ordningsvakter och larmutryckning. Vidare går det att avropa tilläggstjänsterna skyddsvakter, personskydd, mobila larm, utbildning och rådgivning. Innehåller avropet minst en av ovanstående tjänster går det även att avropa larmcentraltjänster, fjärrtjänster och automatiska brandlarm.

Delområde Larmcentraltjänster omfattar förutom rena larmcentraltjänster även tilläggstjänsterna fjärrtjänster och automatiska brandlarm. Om avropet enbart avser någon av dessa tjänster ska dessa tjänster avropas från detta delområde. 

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Inom delområde Bevakningstjänster gäller att om avropande myndighets behov finns inom ett visst län ska avropet riktas mot de leverantörer som har ramavtal i det aktuella länet. Om avropande myndighets behov finns inom fler än ett län ska avropet riktas mot de leverantörer som inom ramen för det flerregionala området, har tilldelats ramavtal i samtliga de län som omfattas av avropande myndighets behov. Se Avropsmatris under rubrik Gemensamma dokument nedan.

Om avropet enbart avser larmcentraltjänster, inklusive eventuella icke obligatoriska tjänster tillhörande delområde Larmcentraltjänster, ska avropet genomföras inom detta delområde och riktas mot samtliga leverantörer som har ramavtal i delområde Larmcentraltjänster. Detta gäller oavsett om avropande myndighets behov finns i ett eller flera län.

Läs mer

Här väljer du region och bevakningstjänst eller larmtjänst flerregionalt

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Nordregio
Riksdagens ombudsmän
Riksrevisionen
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Skansen
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank