Till innehåll på sidan

Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling

Avtalsperiod: 2021-09-15 - 2025-09-14

Ramavtalsområdet Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling avser att tillgodose avropsberättigads behov av konsultstöd för genomförande av verksamhets- och organisationsutvecklande insatser, exempelvis till följd av förändrade krav på verksamheten eller organisationen.

Tjänsterna omfattar stöd som ska leda till effektivisering, utveckling och höjd kvalitet i hela eller delar av verksamheten eller organisationen. Det kan röra sig om tjänster för att utveckla eller se över avropsberättigads:

 • verksamhet.
 • organisationsstruktur.
 • kvalitets- och ledningssystem.
 • digitalisering av processer och/eller rutiner.
 • strategi och policy inom exempelvis värdegrund, hållbarhet, innovation eller digitalisering.
 • strategi för att tillgodose medborgarnas och andra intressenters behov.
 • strategi för utökad samverkan med annan offentlig verksamhet.
 • nyckeltal, mätetal och metoder för uppföljning.

Uppdragen kan variera i komplexitet vad gäller innehåll och omfattning och kan genomföras hos såväl stora som små myndigheter och/eller i samarbete med andra organisationer.

Uppdrag inom ramavtalsområdet kan omfatta:

 • att genomföra, följa upp och utvärdera utvecklingsuppdrag.
 • att ta fram exempelvis styrdokument och rapporter.
 • att ge stöd vid operativt genomförande.
 • att ge stöd vid förändringsledning.
 • att ge stöd vid införande och användning av nya och befintliga modeller/system.
 • kommunikations- och utbildningsinsatser insatser internt vid förändringar.
 • att utvärdera genomförda förändringar.
 • analys av konsekvenser och bedömning av risker.
 • rådgivning.
 • projektledning.

Det finns en katalog med krav som avropsberättigade kan använda för att precisera krav vid avrop.

Inom ramavtalsområdet finns det tre definierade konsultkategorier; senior konsult, konsult på mellannivå och junior konsult. För varje konsultkategori finns ett avtalat takpris, som normalt sett inte får överstigas i avropssvar. Endast vid krav på unik kompetens får takpris för konsult, på avropsberättigads initiativ, överstigas.

Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under myndighetens kontroll och ledning under en period längre än 24 månader. Mer information om innehållet i de nya bestämmelserna finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-04-02