Till innehåll på sidan

Säkerhetsteknik, brandskydd - FKU - Region Öst - Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Gotland

Avtalsperiod: 2021-02-08 - 2025-02-07 Förlängningsoption max t.o.m. 2025-02-07

Detta delområde omfattar produkter och tjänster inom brandskydd som t.ex. brandredskap, skyltar, utrymningsprodukter, skyddsutrustning, ledningssystem för SBA, service, rådgivning och utbildning. Det går även att avropa t.ex. installation och service av fasta släcksystem,  Brandskyddskonsultation, Riskanalys, Riskhantering, Behovsanalys och Utformning ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för avropande myndighets räkning.

Avrop sker per region (om uppdraget är begränsat till en region) eller rikstäckande (om uppdraget avser fler än en region).

Rangordning (RANG) - Ett årligt behov av brandskydd uppgående till maximalt 50 000 SEK per år, ska avropas enligt rangordning. Det gäller varor och tjänster som prissatts i ramavtalet. I de fall ett enskilt avrop omfattar varor och tjänster som inte prissatts i ramavtalet ska detta avrop göras med förnyad konkurrensutsättning.

Förnyad konkurrensutsättning (FKU) - I de fall det årliga behovet av brandskydd överstiger 50 000 SEK, eller om de varor och tjänster som prissatts i ramavtalet inte täcker myndighetens behov, ska avrop göras genom förnyad konkurrensutsättning "Se Vägledning för mer information".

Läs mer

Här väljer du avropsform samt region eller rikstäckande

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-11-17