Till innehåll på sidan

Säkerhetsteknik, brandskydd - RANG - Rikstäckande - Samtliga län

Avtalsperiod: 2021-02-08 - 2025-02-07 Förlängningsoption max t.o.m. 2025-02-07

Detta delområde omfattar produkter och tjänster inom brandskydd som till exempel brandredskap, skyltar, utrymningsprodukter, skyddsutrustning, ledningssystem för SBA, service, rådgivning och utbildning. Det går även att avropa t.ex. installation och service av fasta släcksystem,  Brandskyddskonsultation, Riskanalys, Riskhantering, Behovsanalys och Utformning ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för avropande myndighets räkning.

Avrop sker per region (om uppdraget är begränsat till en region) eller rikstäckande (om uppdraget avser fler än en region).

Rangordning (RANG) - Ett årligt behov av brandskydd uppgående till maximalt 50 000 SEK per år, ska avropas enligt rangordning. Det gäller varor och tjänster som prissatts i ramavtalet. I de fall ett enskilt avrop omfattar varor och tjänster som inte prissatts i ramavtalet ska detta avrop göras med förnyad konkurrensutsättning.

Förnyad konkurrensutsättning (FKU) - I de fall det årliga behovet av brandskydd överstiger 50 000 SEK, eller om de varor och tjänster som prissatts i ramavtalet inte täcker myndighetens behov, ska avrop göras genom förnyad konkurrensutsättning "Se Vägledning för mer information".

Här väljer du avropsform samt region eller rikstäckande

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2024-06-01