Till innehåll på sidan

Bevaknings- och larmcentraltjänster - Blekinge län

Avtalsperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

Ramavtalsområdet omfattar standardtjänsterna stationär och ronderande bevakning samt larmutryckning. 

Vidare går det att avropa tilläggstjänsterna ordningsvakter, skyddsvakter, personskydd, mobila larm, utbildning och rådgivning, larmcentraltjänster, kundportal, arrestantbevakning, värdetransporter, luftfartsskydd, sjöfartskydd, hamnskydd, sökning av sprängmedel/narkotika med hund, specialtjänster med drönare och fjärrpilot samt övriga bevakningsrelaterade tjänster. 

Larmcentraltjänster omfattar förutom mottagning och förmedling av larm även olika fjärrtjänster. 

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Om avropande myndighets behov finns inom ett visst län ska avropet riktas mot de leverantörer som har ramavtal i det aktuella länet. Finns behovet inom fler än ett län ska avropet riktas mot de leverantörer som har ramavtal i samtliga de län som omfattas av avropet. 

Avropet ska ställas enbart till de leverantörer som erbjuder de tjänster i det/de län som är aktuella för det enskilda avropet. Se Översikt län/leverantörer/tjänster (manuell) under rubrik Gemensamma dokument nedan för att se vilka leverantörer som avropsförfrågan ska ställas till.

Kontraktets löptid får maximalt uppgå till sex (6) år inklusive förlängningsoptioner.

Tilldelning av kontrakt ska ske under ramavtalens löptid.

Läs mer

Här väljer du län och bevaknings- och/eller larmtjänst flerregionalt

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Nordregio
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
SMA Maintenance
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-05-16