Till innehåll på sidan

Säkerhetsteknik, konsulttjänster - Särskild fördelningsnyckel

Avtalsperiod: 2023-06-20 - 2027-06-19

Detta delområde omfattar konsulttjänster som projektering och besiktning avseende säkerhetssystem samt riskanalys och strategiskt säkerhetsarbete.
Ramavtalen är rikstäckande.
Avrop sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning:

  • Vid avrop/uppdrag uppgående till maximalt 350 timmar, och som inte kräver säkerhetsskyddsavtal, tillämpas en särskild fördelningsnyckel där avropande myndighets behov vid varje enskilt avrop styr vilken leverantör som rangordnas främst. Avropsförfrågan ska ställas till den leverantör som kan tillhandahålla efterfrågade tjänster till lägst pris.

    Vilken leverantör som erbjuder det lägsta priset för respektive tjänst eller tjänster kan beräknas i en Uträkningsmall Konsulttjänster, där leverantörernas offererade priser kommer att vara inlagda. Om leverantören som är rangordnad främst för det enskilda avropet inte kan leverera ska avropsförfrågan gå vidare till den leverantör som kan erbjuda det näst lägsta priset osv.

  • Avrop/uppdrag överstigande 350 timmar, och/eller uppdrag som kräver säkerhetsskyddsavtal, ska avropas genom förnyad konkurrensutsättning. Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning avgör avropande myndighet hur avropsförfrågan utformas. I ramavtalets kravkatalog anges exempel på krav, kriterier och villkor som kan ställas samt preciseras.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2024-06-20