Till innehåll på sidan

IT-tjänster, förnyad konkurrensutsättning (överstigande 800 timmar) - Övre Norrland

Avtalsperiod: 2021-04-03 - 2025-04-02

Yrkesområdet IT-tjänster är regionalt indelat i 8 geografiska områden (se NUTS 2-kartan för indelning).

Område ska väljas utifrån konsultens placeringsort.

Vid rangordnat avrop gäller priserna i Prislistan IT-tjänster.

Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under myndighetens kontroll och ledning under en period längre än 24 månader.
Mer information om innehållet i de nya bestämmelserna finns på Arbetsgivarverkets webbplats

Här väljer du geografiskt område. Ska väljas utifrån konsultens placeringsort.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-04-02