Till innehåll på sidan

Delområde 3, Säkerhet i IT och IT-projekt - Särskild fördelningsnyckel (max 500 timmar)

Avtalsperiod: 2022-03-10 - 2026-03-09 Förlängningsoption max t.o.m. 2026-03-09

Delområde Säkerhet i IT och IT-projekt omfattar resurskonsulttjänster inom IT-säkerhet.

Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av de specificerade rollerna IT-säkerhetsanalytiker/IT-säkerhetsstrateg och IT-säkerhetstekniker i upp till maximalt 500 timmar kan ske enligt en särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning). I annat fall, ska avrop genomföras genom förnyad konkurrensutsättning riktad till samtliga ramavtalsleverantörer.
Avropsblanketter för både dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning finns här på sidan under Gemensamma dokument.

För mer information om ramavtalsområdet, se bland annat Vägledningen.

OBS! För avrop enligt särskild fördelningsnyckel behöver avropsblanketten användas innan avropsförfrågan skickas till vinnande leverantör.

OBS! Bestämmelserna i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. Bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under myndighetens kontroll och ledning under en period längre än 24 månader. Mer information om innehållet finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Ny rutin för hantering av underleverantörer

Rutinen för ramavtalsleverantörernas hantering av underleverantörer har förändrats jämfört med tidigare ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Underleverantörer kommer inte längre att löpande godkännas och publiceras på avropa.se. Underleverantörer som ramavtalsleverantörerna använt eller använder i avropade kontrakt kommer Kammarkollegiet istället att kontrollera i samband med uppföljning och revisioner.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2024-05-20