Till innehåll på sidan

Delområde 5, IT-konsultlösningar - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2021-08-23 - 2025-08-22 Förlängningsoption max t.o.m. 2025-08-22

Delområde IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet, Tillgänglighet, Ledning, Styrning, IT-säkerhet, Arkitektur, Systemutveckling, Systemförvaltning och Test, det vill säga inom samtliga kompetensområden.

Ramavtalet kan endast nyttjas vid avrop som omfattar minst två (2) konsulter med olika kompetenser och dessa kompetenser ska återfinnas inom minst två (2) delområden.

De olika delområdena är: 1. Verksamhetens IT-behov (Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet och Tillgänglighet), 2. Ledning av IT-projekt (Projektledning och Styrning), 3. Säkerhet i IT och IT-projekt (IT-säkerhet), 4. Arkitektur och utveckling (Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitektur och Test). Se frågor och svar, här på höger sida samt sidorna 8-9 i Vägledningen.

Ramavtalet innehåller en så kallad kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av specificerade roller i upp till maximalt 750 timmar kan ske enligt en särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning). I annat fall, ska avrop genomföras genom förnyad konkurrensutsättning riktad till samtliga ramavtalsleverantörer.
Avropsblanketter för både dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning finns här på sidan under Gemensamma dokument.

För mer information om ramavtalsområdet, se bland annat Vägledningen.

OBS! För avrop enligt särskild fördelningsnyckel behöver avropsblanketten användas innan avropsförfrågan skickas till vinnande leverantör.

OBS! Bestämmelserna i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. Bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under myndighetens kontroll och ledning under en period längre än 24 månader. Mer information om innehållet finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Ny rutin för hantering av underleverantörer

Rutinen för ramavtalsleverantörernas hantering av underleverantörer har förändrats jämfört med tidigare ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Underleverantörer kommer inte längre att löpande godkännas och publiceras på avropa.se. Underleverantörer som ramavtalsleverantörerna använt eller använder i avropade kontrakt kommer Kammarkollegiet istället att kontrollera i samband med uppföljning och revisioner.

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.