Till innehåll på sidan

Skanningtjänst (leverantörsfakturor)

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-06-19 - 2021-06-18 Förlängningsoption max t.o.m. 2021-06-18

Samtliga kontrakt har upphört att gälla, men informationen om ramavtalet finns kvar under en övergångsperiod.

Ramavtalet

Ramavtalet för Skanningtjänst omfattar skanning och tolkning av leverantörsfakturor. Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ramavtal med Azets Document Solution AB (tidigare S4F Progress AB och CogiDocs) avseende tjänst för skanning av leverantörsfakturor.

Tolkning av leverantörsfakturorna görs utifrån en miniminivå eller en utökad nivå. Arkiveringstjänst var också möjligt att avropa vid behov.

Giltighetstid

Ramavtalet kunde avropas till och med den 18 juni 2021. Avropsavtal (kontrakt) kan vara giltiga till och med 30 juni 2023.

Avrop

Avrop skedde via samrådsförfarande

Personuppgiftslagen (PuL) och personuppgiftsbiträdesavtal

Prisjustering

För Ramavtalet gäller de priser som anges i Ramavtalsbilaga 4. Priserna anges exklusive mervärdesskatt. Leverantören får en gång per år från och med år 2020 ändra avtalade priser. Kammarkollegiet har godkänt en prishöjning med 1,95 procent som gäller från och med den 1 januari 2020.

Enligt avtal Kontrollera noga vilka villkor som gäller för avrop när du ska använda detta ramavtal. På denna sida hittar du dokument som hjälper dig att använda ramavtalen på rätt sätt.

Senast ändrad: 2022-10-18