Till innehåll på sidan

Informationsförsörjning

Avtalsperiod: 2023-02-27 - 2027-02-26

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster i syfte att stödja avropsberättigade i sitt e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Det som omfattas är bland annat: Programvara (exempelvis kopplad till moln- och e-tjänster inom området), Publik molntjänst, Privat molntjänst och Konsulttjänster. Ramavtalet omfattar även tjänster som exempelvis e-tjänster, beslutsstöd, dokumenthantering, diarium, e-arkiv, bibliotekssystem, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem, enkätverktyg, loggning, lärplattform, positionering, projektverktyg, ärendehantering, webbplattform (CMS), workflow, automatiseringsverktyg och andra digitala verktyg, elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation. 

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ansvarar för infrastrukturen för Säker digital kommunikation (SDK). Tjänster, till exempel teknisk infrastruktur för etablering och nyttjande av SDK, avropas i första hand från ramavtalet för Informationsförsörjning. Andra ramavtal kan vara aktuella för inledande utredningar inom den egna verksamheten samt vid uppföljning av de regler som gäller för den som använder infrastrukturen.

Samtliga programvaror och tjänster omfattar även behov inom vård, skola och omsorg. 
Exempelvis programvara för schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, friskvård, patienthantering, kontaktytor mot vårdtagare med mera.

Dessa så kallade verksamhetstödjande tjänster kan antingen kan vara en molntjänst, installerad i avropsberättigades lokala IT-miljö eller i kombination med både och. Avropsberättigad kan vid avrop ställa krav på programvaror för olika molntjänster och/eller e-tjänster utifrån verksamhetens behov. Programvara är antingen proprietär eller med Öppen källkod. 

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen har inriktning mot Informationsförsörjning och är sådana kompetenser som utifrån användarens behov kan bemanna it och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Informationsförsörjning omfattar inga Licenstjänster.

Takpriser på utvalda konsulttjänster finns under Gemensamma dokument samt i Vägledningen under rubriken 2.5 Priser.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-07-11