Anskaffning av möbler - Förnyad konkurrensutsättning - enskilda avrop överstigande 500.000 SEK

Avtalsperiod: 2021-11-18 - 2025-11-17

Detta delområde omfattar köp eller hyra av begagnade möbler för arbetsplats, möten och förvaring. Med begagnade möbler avses möbler vars försäljning innebär en återintroducering på marknaden. Samtliga möbler som omfattas av detta delområde ska således haft minst en tidigare ägare/brukare. Utställningsmöbler anses inte vara begagnade möbler. Avrop görs genom beställning i ramavtalsleverantörens webbutik om värdet understiger 500 000 SEK. Om värdet överstiger 500 000 SEK görs en förnyad konkurrensutsättning.

Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna.

Läs mer

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Sveriges Riksbank
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2022-03-30