Till innehåll på sidan

IT Drift - Mellan - myndigheter med 100-400 anställda

Avtalsperiod: 2017-11-14 - 2024-11-13 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-11-13

Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

Tjänsterna delas in i tjänsteområdena; bastjänster, tilläggstjänster och stödtjänster. Stödtjänster kännetecknas av att de utgör ett stöd för bas- och tilläggstjänster. Tilläggs- och stödtjänster går inte att avropa annat än i kombination med minst en bastjänst.
För mer information om tjänsteområdena.

IT Drift omfattar två ramavtalsområden:
Mellan – vänder sig till myndigheter med 100-400 anställda
Större – vänder sig till myndigheter med fler än 400 anställda

Grundregeln är att myndigheten ska välja att avropa mot ett ramavtalsområde utgående från antal berörda personer för tjänsterna. Myndigheten kan dock göra avsteg från grundregeln, till exempel om behovet eller tjänsternas komplexitet motiverar detta.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning och avropsförfrågan ska skickas till samtliga ramavtalsleverantörer inom aktuellt område.

Ursprungligen upphandlades även ramavtalsområde Mindre (avsedd för myndigheter med upp till 99 anställda) men överprövades och domen i förvaltningsrätten innebar att upphandlingen inte fick avslutas.

För mer information om ramavtalsområdet IT Drift se Vägledning IT Drift

Här kan du ta del av informationsseminariet IT Drift från den 30 januari 2018.

 

För att välja ramavtalsområde klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-04-02