Till innehåll på sidan

Kommunikationslösningar - Särskild fördelningsnyckel

Avtalsperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Avrop sker utan förnyad konkurrensutsättning genom rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet. Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den först rangordnade ramavtalsleverantören, baserat på angivet behov i beställning, inom respektive anbudsområde. Ramavtalsleverantörernas sammanlagda pris räknas ihop för de tjänster som ingår i avropet. Den ramavtalsleverantör som har lägst pris på tjänsterna i det aktuella fallet får avropet. Under gemensamma dokument finns ett beställningsformulär ”avropsblankett särskild fördelningsnyckel” med de tjänster som kan avropas och visar den ramavtalsleverantör som har lägst pris på av er valda tjänster i beställningsformuläret.

Avrop innehållande ett kontrakt, beställningsformuläret, skickas direkt och endast till den ramavtalsleverantör som har lägst pris.

Om avropet överstiger 250 000 SEK per månad eller en avropsberättigad behöver göra fler än tolv avrop per år via rangordning eller att tjänster som efterfrågas inte finns med i rangordningen ska avrop genomföras genom en förnyad konkurrensutsättning.

Kommunikationslösningar omfattar telefoni/telekommunikationstjänster, tjänster (inkl. molntjänster) för tal, bild och data mellan parter via ett kommunikationsnät. Exempelvis operatörstjänster, abonnemang, service, drift- och förmedlingstjänster, anslutningar till och från det publika telenätet, accesser, nummerserier, växel, mobil anknytning i växel, automatisk telefonisttjänst, positioneringstjänster, säkerhet (såsom kryptering, Virtual Private Network (VPN), brandväggstjänster med mera), faxlösningar, trygghetslarm, abonnemang och lösningar för Internet of Things (IoT) och Machine-to-machine (M2M), mobiltelefon som tjänst, Enterprise mobility management (EMM), Mobile Device Management (MDM) med mera.

Samarbetslösningar, tjänster (inkl. molntjänster) för samarbete och samverkan mellan avropsberättigads organisation och andra parter eller samverkan inom organisationen. Exempelvis kontaktcenter, Call Center, telefonisttjänster (med eller utan bemanning), digitala möten, Unified communications (UC), säkerhet med mera.

Infrastruktur för tele- och datakom med tjänster enligt nedan ingår om det avropas i kombination med någon tjänst inom Telefoni/telekommunikation och/eller Samarbetslösningar.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2024-03-13